«

»

Kvě 25

General Data Protection Regulation

gdpr-ilu-nah_denik-630 Informujeme Vás, že dnes 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – GDPR (General Data Protection Regulation), které upravuje ochranu osobních údajů. Nařízení se vztahuje rovněž na všechna SVJ, správce domu, účetní apod., neboť v rámci výkonu správy domu zpracováváme osobní údaje subjektu údajů, tj. svých členů, nájemníků, podnájemníků apod..

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní, údaje, údaje potřebné pro plnění právních povinností.  V případě, že využíváme osobní údaje pro zákonné zpracování pouze v souvislosti s plněným Našich povinností v rámci výkonu správy SVJ, nepotřebujeme souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním (čl. 6 odst. 1 c) a f); a odst. 3 b) nařízení GDPR), neboť tak činíme v rámci plnění Našich právních povinností, zejména dle zákona 89/2012 Sb., 67/2013 Sb. a nařízení vlády 366/2013 Sb. ÚOOÚ ve svých aktuálních sděleních dovodil, že vlastník jednotky má právo nahlížet do VŠECH dokumentů společenství bez omezení a na této skutečnosti GDPR nic nemění. V takovém případě se nejedná o zpřístupnění údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas, každý vlastník je totiž subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění povinností stanovených zákonem přichází do styku s osobními údaji a je povinna zachovávat mlčenlivost.

Na základě povinností dle čl. 13 a 14 Vás informuji, že Správce těchto údajů je SVJ Leopoldova 2044-6 Chodov, IČO: 71200606 a Zpracovatelem je Firma CERNY GROUP spol. s.r.o. se sídlem Květového vítězství 2373/9, 149 00 Praha 4, zapsanou v obchodím rejstřku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 169284 za účelem zajištění účetictví. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je buď dána výslovně zvláštním zákonem, nebo po dobu trvání členství v SVJ Leopoldova 2044-6 Chodov a následně ještě 2 roky od jeho ukončení. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Bližší informace můžete získat u předsedy SVJ.