«

»

Kvě 09

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

meetingVýbor Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov svolává podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku shromáždění vlastníků jednotek.

Shromáždění vlastníků se uskuteční v úterý 26. 5. 2015 v 18:30 hod. ve společenském sále Domova pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4 – Chodov, 149 00.

Registrace vlastníků bytových jednotek v presenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění na základě předloženého dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování vlastníka odevzdá pověřený zástupce písemnou plnou moc podepsanou vlastníkem.

Pořad jednání:

Registrace vlastníků na presenční listině 18:15 – 18:30 hod.

  1. Zahájení, oznámení účasti vlastníků, ověření schopnosti se usnášet.
  2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
  3. Zpráva hospodaření roku 2014.
  4. Schválení rozpočtu na rok 2015.
  5. Cenové nabídky na rekonstrukci střechy.
  6. Návrhy a tipy na opravy pro další roky.
  7. Projednání způsobu úpravy stanov dle nového občanského zákoníku.
  8. Různé, diskuse.
  9. Závěr.

Vlastníci nebo pověření zástupci mají právo na tomto shromáždění hlasovat v poměru velikosti podlahové plochy jimi užívaného bytu k celkové ploše všech bytových jednotek v domě (spoluvlastnické podíly).

Za nájemníky družstevních bytů hlasuje pověřený zmocněnec SBD POKROK na základě plné moci vystavené představenstvem družstva.

Vlastníci bytů, kteří se nemohou SVJ účastnit, se mohou nechat zastupovat jimi pověřenou osobou na základě písemné plné moci.

 Z důvodu důležitosti hlasování žádáme o co největší účast všech vlastníků.