«

»

Kvě 14

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

meeting

Výbor Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov svolává podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku shromáždění vlastníků jednotek.

 

Shromáždění se uskuteční v úterý dne 23. 5. 2023 v 18:30 hod. ve společenském sále Domova pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4 – Chodov, 149 00

 

Registrace vlastníků bytových jednotek v presenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění na základě předloženého dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování vlastníka odevzdá pověřený zástupce písemnou plnou moc podepsanou vlastníkem.

 

Pořad jednání:

Registrace vlastníků na presenční listině 18:15 – 18:30 hod.

  1. Zahájení, oznámení účasti vlastníků, ověření schopnosti se usnášet.
  2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
  3. Zpráva hospodaření roku 2022.
  4. Seznámení se stavem prací na instalaci tepelných čerpadel
  5. Návrh na zvýšení plateb do fondu oprav
  6. Plán oprav a investic na rok 2023
  7. Návrhy a tipy na opravy pro další roky.
  8. Různé, diskuse.

9.  Závěr.

 

Podklady pro shromáždění budou vhozeny do schránek, případně budou ke stažení na internetových stránkách SVJ. (www.svjleopoldova.videopoint.cz)

 

Vlastníci nebo pověření zástupci mají právo na tomto shromáždění hlasovat v poměru velikosti podlahové plochy jimi užívaného bytu k celkové ploše všech bytových jednotek v domě (spoluvlastnické podíly).

 

Za nájemníky družstevních bytů hlasuje pověřený zmocněnec SBD POKROK na základě plné moci vystavené představenstvem družstva.

 

Pokud máte nějaké dotazy k vyúčtování, obraťte se s dotazem na výbor předem, na shromáždění nebude časový prostor na řešení.

 

Vlastníci bytů, kteří se nemohou shromáždění SVJ účastnit, se mohou nechat zastupovat jimi pověřenou osobou na základě písemné plné moci.

 

Z důvodu důležitosti hlasování žádám o co největší účast všech vlastníků. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, pověřte prosím svého zástupce plnou mocí!

 

V Praze dne 5.5.2023                                                      Vladimíra Rejzková

                                                                                       Předseda výboru SVJ