«

»

Kvě 09

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

meetingVýbor Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov svolává podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku shromáždění vlastníků jednotek.

Shromáždění se uskuteční v úterý dne 20. 5. 2014 v 18:30 hod. ve velké sušárně domu č. 2046/18.

Registrace vlastníků bytových jednotek v presenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění na základě předloženého dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování vlastníka odevzdá pověřený zástupce písemnou plnou moc podepsanou vlastníkem.

Pořad jednání:

Registrace vlastníků na presenční listině 18:15 – 18:30 hod.

  1. Zahájení, oznámení účasti vlastníků, ověření schopnosti se usnášet.
  2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
  3. Zpráva hospodaření roku 2013.
  4. Schválení rozpočtu na rok 2014.
  5. Návrhy a tipy na opravy pro další roky.
  6. Různé, diskuse.
  7. Závěr.

Vlastníci nebo pověření zástupci mají právo na tomto shromáždění hlasovat v poměru velikosti podlahové plochy jimi užívaného bytu k celkové ploše všech bytových jednotek v domě (spoluvlastnické podíly).

Za nájemníky družstevních bytů hlasuje pověřený zmocněnec SBD POKROK na základě plné moci vystavené představenstvem družstva.

Vlastníci bytů, kteří se nemohou SVJ účastnit, se mohou nechat zastupovat jimi pověřenou osobou na základě písemné plné moci.

 Z důvodu důležitosti hlasování žádáme o co největší účast všech vlastníků.

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, pověřte prosím svého zástupce plnou mocí!