Čer 04

Chráněno: Zápis ze shromáždění 2018

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Kvě 25

Umístění armatur v suterénu

Umístění_armatur_v_suterénu

http://svjleopoldova.videopoint.cz/umisteni-armatur-v-suterenu/

Kvě 25

General Data Protection Regulation

gdpr-ilu-nah_denik-630 Informujeme Vás, že dnes 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – GDPR (General Data Protection Regulation), které upravuje ochranu osobních údajů. Nařízení se vztahuje rovněž na všechna SVJ, správce domu, účetní apod., neboť v rámci výkonu správy domu zpracováváme osobní údaje subjektu údajů, tj. svých členů, nájemníků, podnájemníků apod..

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní, údaje, údaje potřebné pro plnění právních povinností.  V případě, že využíváme osobní údaje pro zákonné zpracování pouze v souvislosti s plněným Našich povinností v rámci výkonu správy SVJ, nepotřebujeme souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním (čl. 6 odst. 1 c) a f); a odst. 3 b) nařízení GDPR), neboť tak činíme v rámci plnění Našich právních povinností, zejména dle zákona 89/2012 Sb., 67/2013 Sb. a nařízení vlády 366/2013 Sb. ÚOOÚ ve svých aktuálních sděleních dovodil, že vlastník jednotky má právo nahlížet do VŠECH dokumentů společenství bez omezení a na této skutečnosti GDPR nic nemění. V takovém případě se nejedná o zpřístupnění údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas, každý vlastník je totiž subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění povinností stanovených zákonem přichází do styku s osobními údaji a je povinna zachovávat mlčenlivost.

Na základě povinností dle čl. 13 a 14 Vás informuji, že Správce těchto údajů je SVJ Leopoldova 2044-6 Chodov, IČO: 71200606 a Zpracovatelem je Firma CERNY GROUP spol. s.r.o. se sídlem Květového vítězství 2373/9, 149 00 Praha 4, zapsanou v obchodím rejstřku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 169284 za účelem zajištění účetictví. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je buď dána výslovně zvláštním zákonem, nebo po dobu trvání členství v SVJ Leopoldova 2044-6 Chodov a následně ještě 2 roky od jeho ukončení. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Bližší informace můžete získat u předsedy SVJ.

Kvě 10

Chráněno: Podklady pro shromáždění SVJ 2018

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Kvě 07

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

meetingVýbor Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov svolává podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku shromáždění vlastníků jednotek.

Shromáždění se uskuteční v úterý dne 22. 5. 2018 v 18:30 hod. ve společenském sále Domova pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4 – Chodov, 149 00

Registrace vlastníků bytových jednotek v presenční listině bude zahájena 15 minut před zahájením shromáždění na základě předloženého dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování vlastníka odevzdá pověřený zástupce písemnou plnou moc podepsanou vlastníkem.

Pořad jednání:
Registrace vlastníků na presenční listině 18:15 – 18:30 hod.
1. Zahájení, oznámení účasti vlastníků, ověření schopnosti se usnášet.
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
3. Zpráva hospodaření roku 2017.
4. Plán oprav a investic na rok 2018.
5. Schválení rozpočtu na rok 2018.
6. Volba členů výboru na další volební období.
7. Návrhy a tipy na opravy pro další roky.
8. Různé, diskuse.
9.  Závěr.

Vlastníci nebo pověření zástupci mají právo na tomto shromáždění hlasovat v poměru velikosti podlahové plochy jimi užívaného bytu k celkové ploše všech bytových jednotek v domě (spoluvlastnické podíly).

Za nájemníky družstevních bytů hlasuje pověřený zmocněnec SBD POKROK na základě plné moci vystavené představenstvem družstva.

Vlastníci bytů, kteří se nemohou shromáždění SVJ účastnit, se mohou nechat zastupovat jimi pověřenou osobou na základě písemné plné moci.

Z důvodu důležitosti hlasování žádám o co největší účast všech vlastníků. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, pověřte prosím svého zástupce plnou mocí!

 

Dub 09

Výkopové práce před domem

Funny cartoon picture with tractor or excavator in helmetVýkopové práce před domem jsou pro nové kabely elektřiny a jsou v režii PRE. Nové kabely potáhnou v místě stávajících. Bližší informace, ohledně přerušení dodávky elektřiny pro náš dům, vyvěsí v domě zástupce PRE asi týden dopředu. Elektřina bude při napojování vypnutá jeden den v rozmezí asi 8-17 hod. Více informací naleznete na informačních podkladech u výkopu.

Led 02

Odečet vodoměrů

vodomerV úterý (vchod 2046), ve středu (vchod 2045) a ve čtvrtek (vchod 2044) dne 9. – 11. 1. 2018 bude od 16.00 hod. prováděn odečet stavu měřidel teplé a studené vody. Uživatelům bytů, kteří nemohou v uvedený termín byt zpřístupnit, bude odečet proveden v náhradním termínu v pondělí 15. 1. 2018 od 16.00 hod..

Je nutná fyzická kontrola vodoměrů v bytech a podepsání odečítacího archu osobou, která byt zpřístupnila. Na lístečky se stavem vody na dveřích nebude brán zřetel.

Ve výjimečných případech lze domluvit termín individuálně na tel.: 607 092 140.

Říj 13

Kontrola plynových zařízení

plyn2V úterý 31. 10. 2017 v době od 17:00 do 18:30 bude provedena kontrola plynových zařízení. Za účelem provedení kontroly žádáme uživatele o zpřístupnění bytů.

 

 

 

Čas kontroly:

vchod 2044 – od 18:00 do 18:30

vchod 2045 – od 17:30 do 18:00

vchod 2046 – od 17:00 do 17:30

Říj 04

Úprava vodoměrné soustavy

Hlavní_vodoměr_po_03Minulý týden došlo k úpravě vodoměrné soustavy frimou Czech Water, a.s.. Fotografie před a po úpravě najdete níže. Odkaz na informaci o výběrovém řízení – odkaz.

 

 

 

Před úpravou:

Hlavní_vodoměr_před_01 Hlavní_vodoměr_před_02 Hlavní_vodoměr_před_03 Hlavní_vodoměr_před_04

Po úpravě:

Hlavní_vodoměr_po_02Hlavní_vodoměr_po_03Hlavní_vodoměr_po_04Hlavní_vodoměr_po_05

 

Zář 16

Odstranění nepoužívaných věcí z koláren

piktogramV pátek 15. 9. 2017 došlo k odstranění neoznačených/nepoužívaných kol a lyží z koláren. Kola a lyže jsou dodatečně přesunuty do sušárny ve vchodu 2046, kde budou uschovány do 30. 11. 2017. Pokud se nikdo k nim nepřihlásí, tak budou po tomto datu zlikvidovány – odvezeny do sběrného dvora či poskytnuty ostatním obyvatelům domu.

Vyklizené věci kolárna 2044: 3x kolo, 1x ráfek s pláštěm, dřevěné desky

Vyklizené věci kolárna 2045: 2x kolo

Vyklizené věci kolárna 2046: 9x kolo, 3x pár lyží, 4x pár hůlek, 8x ráfek, 8x plášť

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem uživatelům koláren, kteří si poctivě označili svá kola a umožnili konání této akce. Dále bych chtěl poděkovat dvoum účastníkům, kteří se podílleli na vyklízení.

Fotky_z_vyklízení

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky